วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรในการขับเคลื่อนสังคมมุสลิม ในมิติทางด้านศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

พันธกิจ

1.ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.๒๕๔๐

2.เผยแผ่ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม

3.พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและด้านอื่น ๆ ของบุคลากรและองค์กรมุสลิมทุกระดับ

4.เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

5.เสริมสร้างความเข้าใจอันดีของคนในชาติ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม พหุวัฒนธรรม

6.ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ศาสนา และเอกชน เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

7.สร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศในด้านการบริหารกิจการศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ

 

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

           ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ คือ

           1. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

           ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ

           1.ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่หลักธรรมของศาสนาที่ถูกต้อง

           2.ใช้สื่อสารมวลชนให้เป็นประโยชน์ในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางศาสนา

           3.พัฒนาระบบบริหารจัดการในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของแต่ละศาสนาให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคมเข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

           ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ คือ

           1.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในศาสนาให้มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พหุวัฒนธรรมดำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติ

            ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ คือ

            1.สร้างการรับรู้และความเข้าใจในกิจการศาสนา

ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างพลังทางสังคม

            ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ คือ

            1.ส่งเสริมการเผยแผ่ศาสนาให้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การสร้างความเชื่อมโยงกับต่างประเทศ

            ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ คือ

            1. สร้างความรับรู้ความเข้าใจด้านศาสนาในสังคมไทยแก่ชาวต่างชาติ