ระเบียบและขั้นตอน การยื่นขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ประจำประเทศไทย สำหรับนักเรียน

 
     
 

แบบฟอร์มแปลสูติบัตรภาษาอาหรับ (สำหรับโรงเรียน)

 
     
  ใบคำร้องขอรับการแปล  
     
  طلب الحصول على ترجمة الأوراق  
     
  แบบฟอร์มการขอใบรับรองเพื่อไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์  
     
  แบบฟอร์มการขอใบรับรองเพื่อไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ (สำหรับผู้ประกอบการ)  
     
  ข้อเสนอแนะของจุฬาราชมนตรี ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการในเดือนรอมฎอน