21 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.โฆสิต  สุวินิจจิต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ด้านนิคมอุตสาหกรรมราชทันฑ์ พร้อมด้วยนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ และคณะ เข้าหารือในประเด็นบทบาทภารกิจของกรมฯ กระทรวงยุติธรรม การขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย สิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา (โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา) และการดำเนินงานไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท ตาม พ.ร.บ. ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 โดยมี นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี  นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ เลขานุการ ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และนายประสิทธิ์ มะหะหมัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมหารือ ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ

ดร.โฆสิต  สุวินิจจิต

นายเรืองศักดิ์ สุวารี