ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนยะมาดิ้ลเอาวาล
ฮิจเราะห์ศักราช 1442

......................

ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนยะมาดิ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฎว่า ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนยะมาดิ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563

 

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล

จุฬาราชมนตรี