ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1442

...........................

      ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์

     จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ตรงกับวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2563

 

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี