7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับพระสุธรรม ฐิตธัมโมพร้อมคณะร่วมกับผู้นำ 4 ศาสนา เพื่อหารือในการจัดโครงการ “เดินด้วยกัน นำพาสันติ” เพื่อส่งเสริมสันติสุขให้ทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย พัฒนาสังคมให้มีความปรองดอง สมานฉันท์ เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน และเกิดมิตรภาพอันดีงาม

ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข