เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกภาคส่วนได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สำนักจุฬาราชมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นี้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมา

...........................

ดาวน์โหลดข้อมมูลจัดนิทรรศการฯ

https://bit.ly/3jGR5kH