(5 ตุลาคม 2563  เวลา 11.30 น.) ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) พร้อมด้วยนายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี และนายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี ได้ให้นายหะบีบ ชิมะ นายกสมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม (ส.น.ท.) พร้อมคณะ เข้ารับฟังโอวาทและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ทุกคนตระหนักเสมอว่าการเป็นนักศึกษาที่ดีจะต้องรักษาศาสนา คุณธรรม และต้องการเคารพความต่างทางความเชื่อ ต้องแสดงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม มีสัมมาคารวะให้ผู้อื่นได้ประจักษ์ชัดถึงความสูงส่งของอิสลาม