22 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร "พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่" ประจำปี 2563  รุ่นที่ 4  ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมี นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวปาฐกถาพิเศษ นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี ด้านแผนงานและโครงการ กล่าวรายงาน นายประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี กล่าวโอวาท และดุอาอฺ (ขอพร) นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี  ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ประธานคณะกรรมการวิชาการและประเมินผล สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี  ดร.ศรัณย์ สายฟ้า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมเป็นเกียรติ

ทั้งนี้ การศึกษาอบรมหลักสูตร "พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่" ประจำปี 2563 รุ่นที่ 4  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า โดยสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่ ประจำปี 2563  รุ่นที่ 4

นายประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา

นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี ด้านแผนงานและโครงการ

พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่ ประจำปี 2563  รุ่นที่ 4

พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่ ประจำปี 2563  รุ่นที่ 4

พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่ ประจำปี 2563  รุ่นที่ 4

พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่ ประจำปี 2563  รุ่นที่ 4

พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่ ประจำปี 2563  รุ่นที่ 4

พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่ ประจำปี 2563  รุ่นที่ 4