26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ร่วมเสวนากับผู้แทนองค์กรศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ในหัวข้อ"   แนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา " ในโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม  รุ่นที่ 1 จัดโดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเอเซีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร