ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอม ฮิจเราะห์ศักราช 1442

...........

ตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอม ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้นปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าว  ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอม ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ตรงกับวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2563

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิหาคม พ.ศ.2563

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล

จุฬาราชมนตรี