ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุ้ลฮิจยะห์ และวันอีฎิ้ลอัดฮา
ฮิจเราะห์ศักราช 1441

...............

ตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุ้ลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์

จึงขอประกาศว่า วันที่ 1 ของเดือนซุ้ลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ตรงกับวันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563 และวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ตรงกับวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 จึงขอให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศได้ปฏิบัติศาสนกิจในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
จุฬาราชมนตรี

วันอีฎิ้ลอัดฮา ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ตรงกับวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563