สำนักจุฬาราชมนตรีขอเชิญพสกนิกรชาวไทยมุสลิมร่วมถวายพระพรชัยมงคล และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

------------------------------------------

สำนักจุฬาราชมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดการถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ จึงใคร่ขอความร่วมมือโปรดดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

และขอให้ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ได้แจ้งให้อิหม่ามทุกมัสยิดนำสัปปุรุษร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ ๒๔ และวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลาหลังละหมาดวันศุกร์  ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมต่าง  ๆ ขอให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

....................

ดาวน์โหลดคำถวายพระพรชัยมงคล บทขอพรฯ คุตบะห์ และภาพนิทรรศการ

https://bit.ly/3h7Z3l7

 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563