ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ว่าด้วย การผ่อนปรนให้จัดการเรียนการสอนศาสนา การบรรยายศาสนธรรม และการจัดงานการกุศล
(ฉบับที่ 8/2563)

ประกาศจุฬาราชมนตรี ฉบับที่ 8/2563

ดาวน์โหลดประกาศ