29 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. คณะผู้แทนจุฬาราชมนตรี : นายอรุณ  บุญชม รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และนายสุธรรม  บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี เข้าพบ Mr.Khalid Nasser A. Alfaris รักษาการอุปทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย ในโอกาสที่ทาง สอท.ได้เรียนเชิญเข้าพบเพื่อชี้แจงรายละเอียดและสาเหตุที่ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียได้ประกาศให้การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2563 (ฮ.ศ. 1441) นี้ จำกัดจำนวนผู้ประกอบพิธีฮัจย์เฉพาะประชาชนชาวซาอุดิอาระเบียและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2563 (ฮ.ศ. 1441)

การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2563 (ฮ.ศ. 1441)