25 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี พร้อมด้วยนายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีและนายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับบาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ภายใต้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย บาทหลวงสมเกียรติ บุญอนันตบุตร และคณะ เข้าพบเพื่อนำสาส์นส่งมอบแก่จุฬาราชมนตรีในโอกาสสิ้นสุดเดือนรอมฎอน ฉลองวันอีฏิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 จากสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาแห่งสันตะสำนักนครรัฐวาติกัน    

พร้อมกันนี้จุฬาราชมนตรีได้กล่าวต้อนรับ ขอบคุณในความปรารถนาดีและสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมาโดยตลอด ความมีไมตรีต่อกันนี้จะนำพาไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมโดยรวม

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ นำสาส์นส่งมอบแก่จุฬาราชมนตรี

บาทหลวงสมเกียรติ บุญอนันตบุตร

บาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ นำสาส์นส่งมอบแก่จุฬาราชมนตรีในโอกาสสิ้นสุดเดือนรอมฎอน ฉลองวันอีฏิ้ลฟิตริ 1441