ประกาศจุฬาราชมนตรี

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ว่าด้วย  การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิด

และการทำกิจกรรมบางอย่าง

(ฉบับที่ 7/2563)

 

ดาวน์โหลดประกาศ >>>