ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ)           
ฮิจเราะห์ศักราช 1441

--------------------

     ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์ 

     จึงขอประกาศว่า วันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1441  ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

ประกาศ ณ วันที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

     

(นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี