ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1441

-------------------

       ตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์ 

      จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนรอมฏอน ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ตรงกับ วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563

 

ประกาศ ณ วันที่  23  เมษายน  พ.ศ. 2563    

                            

(นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี

 

วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1441