ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง ข้อชี้แจงเรื่องการขาดละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะฮ์) เกินกว่า 3 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

การขาดละหมาดวันศุกร์เกิน 3 ครั้ง

การขาดละหมาดวันศุกร์เกิน 3 ครั้ง

การขาดละหมาดวันศุกร์เกิน 3 ครั้ง

การขาดละหมาดวันศุกร์เกิน 3 ครั้ง