17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสันติ (อาลี) เสือสมิง ประธานคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับและให้โอวาทแก่เยาวชนจากโครงการสัมมนาเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 “เยาวชนชายแดนใต้ เทิดไทองค์ราชัน” รุ่นที่ 61  ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ

โครงการสัมมนาเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโดยกรมการปกครอง ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเยาวชนจากจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ วิสัยทัศน์ ประสบการณ์ชีวิต และการปฏิบัติตนในฐานะเยาวชนที่ดี เพื่อร่วมกันสร้างสังคมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขด้วยความสมานฉันท์

นายสันติ (อาลี) เสือสมิง

เยาวชนชายแดนใต้ เทิดไทองค์ราชัน รุ่นที่ 61

เยาวชนชายแดนใต้ เทิดไทองค์ราชัน รุ่นที่ 61