ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซะบาน
ฮิจเราะห์ศักราช 1441
 ......................

 

       ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซะบาน ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

 

      จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนซะบาน ฮิจเราะห์ศักราช1441 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2563

  

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล

จุฬาราชมนตรี

 

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซะบาน ฮิจเราะห์ศักราช 1441