ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ว่าด้วยเรื่อง การละหมาดวันศุกร์ การละหมาดญะมาอะห์ 
และการจัดกิจกรรมและการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม
สำหรับในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศห้ามรวมตัว

(ฉบับที่ 1/2563)