7 มีนาคม 2563 จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานเปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดพังงา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441/ 2563 พร้อมให้โอวาท และมอบเกียรติบัตรให้ผู้สนับสนุนการจัดงาน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง (หลังเก่า) จังหวัดพังงา

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ได้จัดงานเมาลิดกลางจังหวัดพังงาขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม  2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ สดุดี และเผยแพร่จริยวัตรของท่านศาสดานบีมูฮำหมัด (ซ.ล.) ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กิจการศาสนาอิสลาม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้เกิดความรักสามัคคี สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา และหารายได้ไว้ใช้จ่ายในศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดพังงา

เมาลิดกลางจังหวัดพังงา ปี 2563

เมาลิดกลางจังหวัดพังงา ปี 2563

เมาลิดกลางจังหวัดพังงา ปี 2563

เมาลิดกลางจังหวัดพังงา ปี 2563