26 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุปแก่คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน และลูกจ้าง เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและปรับทัศนคติในการปฏิบัติงาน  นำความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานและสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา