สำนักจุฬาราชมนตรี ขอความร่วมมือพี่น้องมุสลิมร่วมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้พี่น้องมุสลิมได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรงนี้ และปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคฯ ด้วยความเคร่งครัด โดยเฉพาะในโอกาสการชุมนุมเนื่องจากการจัดงานการกุศลขององค์กรมัสยิด มูลนิธิ สมาคม และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

โดยขอให้ทุกมัสยิดได้มีการกล่าวธรรมกถา (คุตบะห์) ประจำวันศุกร์เพื่อกระตุ้นตักเตือนให้สัปปุรุษมีความตื่นตัวในการป้องกันควบคุมมิให้เกิดการติดเชื้่อโรค และในฐานะที่เป็นบ่าวผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ควรมอบหมายต่อพระองค์และขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากภัยดังกล่าว

 

บทขอพร (ดุอา) ให้ห่างไกลจากโรคภัยต่าง ๆ