ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอยับ
ฮิจเราะห์ศักราช 1441

...........

     ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอยับ ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

     จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนรอยับ ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ตรงกับวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

 

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล

จุฬาราชมนตรี

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอยับ ฮศ 1441