(8 กุมภาพันธ์ 2563) นายสุธรรม บุญมาเลิศ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เปิดงาน “วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562-2563 สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี

นายสุธรรม บุญมาเลิศ

วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์

วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์

วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์2563

วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์2563