(10 กุมภาพันธ์ 2563) สำนักจุฬาราชมนตรี จัดประชุมคณะทำงาน ศูนย์สื่อสารศาสนิกสัมพันธ์ สำนักจุฬาราชมนตรี (Center for Interfaith Relations : CIR) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ประธานคณะทำงานฯ ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี รองประธานคณะทำงานฯ นายประสาน ศรีเจริญ ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ นายอรุณ บุญชม ที่ปรึกษา และคณะทำงานศูนย์สื่อสารศาสนิกสัมพันธ์ สำนักจุฬาราชมนตรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี

ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข

ประชุมคณะทำงานศูนย์สื่อสารศาสนิกสัมพันธ์ สำนักจุฬาราชมนตรี (CIR) ครั้งที่ 1/2563

มุรีด ทิมะเสน

สุเมศว์ โมมินทร์

ศูนย์สื่อสารศาสนิกสัมพันธ์ สำนักจุฬาราชมนตรี ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี

ประชุมคณะทำงานศูนย์สื่อสารศาสนิกสัมพันธ์ สำนักจุฬาราชมนตรี (CIR) ครั้งที่ 1/2563

ศูนย์สื่อสารศาสนิกสัมพันธ์ สำนักจุฬาราชมนตรี (Center for Interfaith Relations : CIR)