6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุปแก่คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและปรับทัศนคติในการปฏิบัติงาน  นำความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานและสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ

องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ

องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ

องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ