29 มกราคม 2020  นายไพรัช ผนิศวรนันท์ ผู้แทนจากสำนักจุฬาราชมนตรีและคณะ ได้ร่วมเดินทางไปกับคณะศาสนิกสัมพันธ์ 5 ศาสนา โดยการนำของนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเยี่ยมเยือนศาสนิกชน 3 ศาสนา และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ในครั้งนี้ จัดโดย กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา ร่วมกับ ศาสนิกสัมพันธ์ 5 ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 -30 มกคาคม 2563 เป็นกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผู้นำศาสนาและศาสนิกชนในพื้นที่ 

กิจกรรมนี้ เป็นความร่วมมือกันในการสรรค์สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรม ศาสนิกสัมพันธ์ยังคงจะไปเยี่ยมเยือนศาสนิกชนและจะไปเป็นกำลังในทุกที่ต่อไป

...

ขอบคุณข้อมูลภาพจาก : Varintorn Hema

นายไพรัช ผนิศวรนันท์

ศาสนิกสัมพันธ์ 5 ศาสนา

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา

ศาสนิกสัมพันธ์ 5 ศาสนา ณ จังหวัดศรีสะเกษ

ศาสนิกสัมพันธ์ 5 ศาสนา ณ จังหวัดศรีสะเกษ

ศาสนิกสัมพันธ์ 5 ศาสนา ณ จังหวัดศรีสะเกษ