27 มกราคม 2563  สำนักจุฬาราชมนตรี โดย สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อหาแนวทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม” ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฎียะห์ฯ ศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่  ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  ผู้แทนจากองค์กรศาสนา นักวิชาการศาสนาอิสลาม นักธุรกิจ และสื่อมวลชนมุสลิม โดยที่ประชุมมีมติจัดตั้ง “ศูนย์สื่อสารศาสนิกสัมพันธ์” Center for Interfaith Relations (CIR)  เป็นจุดศูนย์รวมขององค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอิสลามและมุสลิมในประเทศไทย มุ่งส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความสันติสุขทั้งมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิกอย่างยั่งยืน

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี

จัดตั้ง “ศูนย์สื่อสารศาสนิกสัมพันธ์” Center for Interfaith Relations (CIR)

เอกรินทร์ ต่วนศิริ

สุเมศว์ โมมินทร์ ผอ.สถานีโทรทัศน์ไวท์แชแนล

จัดตั้ง “ศูนย์สื่อสารศาสนิกสัมพันธ์” Center for Interfaith Relations (CIR)