23 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ภัตตาคาร สินธรสเต็กเฮ้าส์ ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานพิธี และให้โอวาท ในงานเสวนา “มุสลิมไทยแลนด์ 4.0 กับสังคมพหุวัฒนธรรม” จัดโดย สถานีโทรทัศน์ไวท์แชนแนลร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรี  โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 150 คน จากหลากหลายอาชีพ เช่น สื่อมุสลิม นักวิชาการ ผู้ประกอบการร้านค้า นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน

ในการนี้ท่านจุฬาราชมนตรี ได้กล่าวว่า ข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะเห็นคนไทยทุกคน ทุกศาสนา อยู่ร่วมกันในแผ่นดินไทยอย่างสงบสุข  และรักษาไว้ซึ่งความงดงามของสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแห่งความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าในทุกมิติของการดำเนินชีวิต และหวังว่าทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้จะสามารถต่อยอดขยายผลได้เป็นอย่างดี

ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)

ไทยแลนด์-4.0-กับสังคมพหุวัฒนธรรม

ไทยแลนด์-4.0-กับสังคมพหุวัฒนธรรม

ไทยแลนด์-4.0-กับสังคมพหุวัฒนธรรม