21 มกราคม 2563 ณ อาคารสยาม ชั้น 7 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสมาคมสื่อมุสลิมไทย เปิดเวทีวะสะฏียะห์ฟอรั่ม เรื่อง อยู่กันอย่างไรท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาในสังคมไทย โดยผู้แทนจาก 5 พรรคการเมือง คือ พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย พรรคเสรีรวมไทย และพรรคประชาชาติ ดำเนินการเสวนาโดย คุณจอห์น วิญญู วงศ์สุรวัฒน์ และคุณสาโรจน์ เกิดอยู่ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 100 ท่าน


การเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ตัวแทนของประชาชน คือ นักการเมืองได้ร่วมแสดงความเห็นในการอยู่ร่วมกันของวัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนาอันหลากหลายในสังคมไทย ให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่นโยบาย กฎหมาย ป้องกันการบิดเบือนสร้างความแตกแยกระหว่างศาสนา ต่อไป

อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะฮ์
ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข  ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ

นายแพทย์กษิดิษ ศรีสง่า
นายแพทย์กษิดิษ ศรีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ

ความหลากหลายทางศาสนาในสังคมไทย

นายต่วนอิสกันดาร์ ดาโต๊ะมูลียอ พรรคประชาชาติ
นายต่วนอิสกันดาร์ ดาโต๊ะมูลียอ ตัวแทนจากพรรคประชาชาติ

ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน
ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน พรรคประชาธิปัตย์

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ ตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย
นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ ตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย

 

ดร.อนุกล แพรไพศาล ตัวแทนจากพรรคเสรีรวมไทย
ดร.อนุกล แพรไพศาล ตัวแทนจากพรรคเสรีรวมไทย

นายประสิทธิ์ มะหะหมัด ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ
นายประสิทธิ์ มะหะหมัด ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ


นายวิญญู วงศ์สุรวัฒน์ (จอห์นวิญญู) ผู้ดำเนินการเสวนา