17 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสมชาย เจ๊ะวังมา รักษาการผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุปแก่คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี


องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย ได้จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและนำไปขยายผลต่อประชาชนในพื้นที่ และสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและกิดประโยชน์สูงสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย

นายสมชาย เจ๊ะวังมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย

องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย