(13 มกราคม 2563) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพ และการพัฒนาสำนักจุฬาราชมนตรี จัด “ประชุมเพื่อหาแนวทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม”

โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อาจารย์อรุณ บุญชม รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฎียะห์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี อาจารย์อาลี เสือสมิง ประธานคณะอนุกรรมการคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และผู้แทนจากองค์กรศาสนา นักวิชาการศาสนาอิสลาม นักธุรกิจ ข้าราชการ ภาคประชาสังคม นักศึกษาและสื่อมวลชนมุสลิม เข้าร่วมประชุม

การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม