ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนยะมาดิ้ลเอาวาล
ฮิจเราะห์ศักราช 1441
...............


      ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนยะมาดิ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

      จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนยะมาดิ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ตรงกับวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562


ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562


นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
จุฬาราชมนตรี

วันที่ 1 ของเดือนยะมาดิ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1441