วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.15 น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี และคณะ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขคริสตจักรโรมันคาทอกลิก พร้อมด้วยผู้นำศาสนาต่าง ๆ อาทิ สมเด็จพระวันรัต ผู้แทนมหาเถรสมาคม พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ นายปานชัย สิงห์สัจเทพ นายกสมาคมศรีคุรุสิงห์ นายจรัล ศรีสวรรค์ชวาลา นายกสมาคมศาสนาซิกข์นามธารีสังคัตประเทศไทย และผู้นำคริสตชนนิกายต่างๆ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ทรงแสดงปาฐกถาในหัวข้อ “Building Bridges for Peace and Understanding” หรือ สร้างสะพานแห่งความเข้าใจและสันติสุข โดยทรงตรัสเป็นภาษาสเปน พร้อมมีล่ามแปลเป็นภาษาไทยและอังกฤษ พระองค์ได้ตรัสถึงเรื่องความจําเป็นในการยอมรับและเห็นคุณค่าของกันและกัน รวมถึงความร่วมมือระหว่างศาสนาต่าง ๆ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อมนุษยชาติในการเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนในปัจจุบัน