ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอบีอุ้ลอาเคร
ฮิจเราะห์ศักราช 1441
.................


      เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนรอบีอุ้ลอาเคร ฮิจเราะห์ศักราช 1441 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องช่าวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า


      ในวันและเวลาดังกล่าวหากมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป


ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2562


(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี