วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบัน ฯ เข้าเยี่ยมคารวะท่านจุฬาราชมนตรีและเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ
ตามที่จุฬาราชมนตรีได้คำสั่ง ที่ 5/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา ทำหน้าที่เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่และส่งเสริมแนวความคิดประชาชาติสายกลางให้กับมุสลิมในประเทศไทย ลดผลกระทบจากแนวคิดสุดโต่งและปัญหาความรุนแรงในสังคม อันเป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งความเป็นเอกภาพของสังคมไทย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีระหว่างกันของประชาชนชาวไทยมุสลิมและต่างศาสนิกให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขท่ามกลางความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรม


ท่านจุฬาราชมนตรีได้แสดงความห่วงใยต่อสังคมไทยโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย เราควรตระหนักในเรื่องของการใช้คำพูดเชิงบวก คำพูดสร้างสรรค์และการพัฒนา การร่วมมือระหว่างศาสนา ใช้วิถีทางสายกลางในการแก้ปัญหาสังคม
ที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าควรส่งเสริมหลักสูตรวะสะฏียะฮ์เพื่อสร้างสันติภาพและพัฒนาผู้นำมุสลิม ร่วมมือกับสถาบันผู้นำของสำนักจุฬาราชมนตรี และกับหน่วยงานองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ขยายแนวคิดวะสะฏียะฮ์เชิงระบบไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ตระหนักรู้ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเชิงบวก ประชาสัมพันธ์แนวคิดวะสะฏียะฮ์หรือแนวคิดแห่งดุลภาพในวงกว้างต่อไป