วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบัน ฯ เปิดการประชุมคณะกรรมการของสถาบันวะสะฏียะฮ์ ฯ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซอยรามคำแหง 2 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ ฯ เพื่อรับทราบคำสั่งจุฬาราชมนตรี ที่ 5/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ชุดใหม่ สั่ง ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2564 อีกทั้งได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเพื่อนำไปจัดทำ Guideline พิจารณาการจัดสัมมนาสื่อมุสลิม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสมาคมสื่อมุสลิมไทย