ประกาศจุฬาราชมนตรี

เรื่อง  กำหนดวันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440

และวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮิจเราะห์ศักราช 1440

------------

      ตามที่จุฬาราชมนตรีได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าน้ัน ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์

      จึงขอประกาศว่า วันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ตรงกับวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562 และวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2562 จึงขอให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศได้ปฏิบัติศาสนกิจในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562

 

(นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี