ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี
เรื่อง การเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

 

ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เกี่ยวกับการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ฮิจเราะห์ศักราช 1441 พร้อมกับคณะของจุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในสื่อออนไลน์ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักจุฬาราชมนตรี  ขอเรียนว่า การเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย นั้น ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ซึ่งโครงการตามที่ปรากฎเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้มิได้เป็นโครงการของสำนักจุฬาราชมนตรี และสำนักจุฬาราชมนตรีไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้ ทั้งการกำหนดราคา และการกำหนดการเดินทาง ตลอดจนการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ได้ติดต่อขอทราบข้อมูลรายละเอียดดัตราค่าใช้จ่ายและการเดินทางได้ที่ผู้ประกอบกิจการฮัจย์และอุมเราะห์โดยตรง เพื่อจะได้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องชัดเจนต่อไป

           จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

 

สำนักจุฬาราชมนตรี

27 มิถุนายน 2562

สำนักจุฬาฯ ชี้แจงกรณี อุมเราะห์ 35,000 พร้อมคณะจุฬาราชมนตรี