สารจุฬาราชมนตรี

ในโอกาสวันอีฎิ้ลฟิตริ ฮิจเราะห์ศักราช 1440