ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง  กำหนดวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ)
ฮิจเราะห์ศักราช 1440

--------------------


     ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1440  ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว  ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์
     จึงขอประกาศว่า  วันอีฎิ้ลฟิตริ ฮิจเราะห์ศักราช 1440  ตรงกับวันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2562ประกาศ ณ วันที่  3  มิถุนายน  พ.ศ.2562

(นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี