หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารกองประจำการที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีความประสงค์จะไปประกอบศาสนกิจ เนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ประจำปี ฮ.ศ.1440 โดยมีกำหนด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 – 6  มิถุนายน 2562

ดาวน์โหลด