ด้วยสำนักจุฬาราชมนตรี ได้รับหนังสือจากสถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ประจำประเทศไทย แจ้งกำหนดสอบเพื่อคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร ประจำปีการ 2562/2563 ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562  โดยในปีนี้มหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ได้มอบทุนการศึกษาด้านศาสนาจำนวน 65 ทุน และด้านสามัญจำนวน 20 ทุน รวมทั้งสิ้น 85 ทุน ให้แก่ประเทศไทย ในการนี้ สำนักจุฬาราชมนตรีจะแจ้งสถานที่จัดสอบ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบในลำดับต่อไป

กำหนดสอบทุนไคโร ปี 2562/2563