22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์  ทำเนียบรัฐบาล นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม นำนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่” รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 และนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำมุลิมะห์ยุคใหม่” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 และผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางสถาบันฯ เข้าพบ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อรับฟังโอวาท และรับประกาศนียบัตร โดยมีนายประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี กล่าวดุอาอ์ (ขอพร)  นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา  นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์  พร้อมด้วยคณะกรรมการหลักสูตรสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม ร่วมเป็นเกียรติ