วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 19.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด "งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440" ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประธานอำนวยการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 นายอนันต์ วันแอเลาะ ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยฯ พร้อมคณะกรรมการจัดงานฯ และผสกนิกรชาวไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ

ภาพ : ฝ่ายบันทึกภาพฯ
โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเมาลิดกลางฯ 1440