วันที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาอิหม่ามประจำมัสยิดทั่วประเทศ หัวข้อ “บทบาทของคณะกรรมการมัสยิดต่อการปฏิรูปประชาคม” โดยฝ่ายจัดสัมมนาอิหม่าม งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮศ.1440  ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 800 ท่าน ประกอบด้วย อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น จากมัสยิดทั่วประเทศ

การประชุมสัมมนาอิหม่ามประจำมัสยิดทั่วประเทศครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮ.ศ.1440 กับเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พุทธศักราช 2540 สามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารกิจการศาสนาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ไปปฏิรูปชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม